Tefsire të ndryshme në gjuhën arabe


 

Ju ofrojmë faqen në të cilën do të mund të gjeni mbi 45 tefsire të ndryshme nga autorë sunnij, shi'ij, tradicionalistë, racionalistë, modernistë...


Klikoni mbi foton!

 

 

 

 

 

 

Tefsiri nëpër shekuj
 


Tefsiri në kohën e Resulullahut s.a.v.s.

Tefsiri në kohën e Sahabeve

Tefsiri në kohën e Tabiinjve

Tefsiret e Havarixhëve

Tefsiri i Fukahenjve

Tefsiret e Mu'tezileve

Tefsiri racional


si dhe tema të ngjashme me këto do të mund të gjeni te web faqja e Sabri ef. Bajgorës.