Studimi i feve të mëdha botërore tregon se ato posedojnë bazën e përbashkët doktrinare por edhe historike, një fundament, një rrënjë, nga e cila fetë burimore degëzohen në forma dhe trajta të cilat i hulumtojmë, i studiojmë dhe i shohim gjatë historisë njerëzore.

Thelbi apo esenca, e cila në vete ngërthen universalitetin dhe simbolikën e origjinalitetit, është ajo që diçka e bën të amshueshme dhe i jep vlerë. Shkenctari i njohur Karl Popper në librin e tij Mjerimi i historicizmit gjatë shtjellimit të rolit të esencializmit apo të thelbit dhe jo të nominalizmit...

Historia e Feve, siç kuptohet edhe nga vetë termi, është një shkencë e cila merret me historikun, përshkrimin dhe definimin, me natyrën, gjenezën dhe me zhvillimin e asaj që e manifestojnë sjelljet-traditat fetare të njeriut në vend dhe kohë të limitizuar/caktuar. Metoda e Historisë së Feve bazuar në dokumentacione filologjike.

Fakti që ne jetojmë në Gadishullin Ballkanik, gje­gjë­sisht në Evropën Juglindore, në një vend përplot labi­rin­the politike, kurse fetarisht në një vend sinkretik, ku ne­vo­ja për dialog, tolerancë, bashkëjetesë, mirëkuptim ësh­të shumë e madhe, më dha shkas që t’i hedh në letër disa mendime të mia modeste për këtë fushë.

From the year 1990, major political changes took place all over the World, especially in the Soviet Union and in the Balkans, which affected start of changes in other aspects of society as well. For many nations this period represents the transfer period from one system to another.