Në Arabinë para-islame sundonte rendi fisnor si një sistem shoqëror, në të cilin fise të ndryshme, të mëdha e të vogla, lidhnin pakte e aleanca me njëri-tjetrin. Fiset që mbeteshin jashtë ndonjë aleance, u nënshtroheshin zakonisht sulmeve dhe grabitjeve të fiseve me të cilat nuk kishin aleanca të këtilla. Kjo ishte edhe arsyeja e luftërave që zgjatnin edhe me qindra vite.

Pejgamberët janë njerëz të zgjedhur të Zotit, të cilët ai i ka pajisur me cilësi të ndryshme. Ndërkaq Muhammedi a.s., si i fundit i pejgamberëve, zë një pozitë më të veçantë. Me të është plotësuar zinxhiri i pejgamberisë, është kurorëzuar kjo detyrë e shenjtë.

Ali F. Iljazi
 

Një jehudi nga Shami i cili kishte studiuar Teuratin, Inxhilin, Zeburin dhe Suhufet e pejgamberëve dhe ishte njohur gjerësisht me argumentet e tyre, erdhi te sahabët e Pejgamberit s.a.v.s (i cili kishte kaluar nga kjo botë) në mesin e të cilëve ishte Ali ibn Ebi Talibi, Ibn Abbasi, Ibn Mes’udi, Seid El-Xhuheni r.a dhe tha: “O ummet i Muhammedit, nuk keni lënë asnjë shkallë dhe fadilet të pejgamberëve të mëparshëm, e që nuk ja keni përshkruar Pejgamberit tuaj, andaj kush do të më përgjigjet prej jush në pyetjet që do t’u parashtroj?”

 

Lexo artikullin e plotë në PDF.

Një libër i veçantë rreth Muhammedit a.s., që kryesisht e trajton anën morale të jetës së Muhammedit a.s. si dhe të qenët e tij model e shembëlltyrë për mbarë njerëzimin. Autor i këtij libri është dijetari i mirënjohur Osman Nuri Topbash, kurse përkthyes Mr. Nasir Rexhepi.

Një histori e thuktë e jetës së Muhammedit a.s. dhe trajtimi i disa veçorive bazë me të cilat dallohej ai prej njerëzve të tjerë.