Çështja e identitetit është temë mjaftë origjinale, frymëzuese, provokuese dhe motivuese nga aspekti shkencor, ndërsa mbi të gjitha këto, mjaft e dobishme nga aspekti shoqëror në një kohë të tranzicionit qytetar dhe katrahurës marramendëse të globalizmit, kur popujt dhe mjediset e ndryshme...

Ky punim merret me kritikën e modeleve psikologjike bashkëkohore të natyrës njerëzore dhe thekson kontributin e Ebu Hamid el-Gazaliut të të konceptuarit më të mirë të afinitetit njerëzor. Është dhënë një paraqitje e shkurtër e themeleve filozofike të tre shkollave kryesore psikologjike...

Për të sqaruar lidhshmërinë mes fesë dhe psikologjisë, pikësëpari duhet bërë përkufizimin e fesë. Feja si term i ndërlikuar në gjuhën arabe emërtohet me termin “din” i cili sipas asaj që transmetohet në literaturën fetare mban kuptimet siç janë “traditë, doke, borxh, respekt, rrugë e cila mbahet dhe ndiqet ...

Ky punim është një rezyme e temës së magjistraturës të punuar në vitin 1998 në Universitetin e Marmarasë, Instituti i shkencave sociale, dega Psikologjia e religjionit. Temë e këtij studimi ka qenë hulumtimi dhe përshkrimi i perceptimeve (kognicioneve) të identitetit etnik dhe fetar të shqiptarëve në Maqedoni dhe Turqi.