Botoi:

Bashkësia Islame Shqiptare “Hëna e re” Kreuzlingen, Zvicër – 2018
 
Kopertina: Xhemil Bajrami

Lekturoi: Zira Agushi
 
© Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Lejohet shpërndarja e përmbajtjes në internet, duke e cituar burimin në këtë formë: (Burimi: www.el-hikmeh.net)

 


  Përmbajtja:

 

  HYRJE

  FORMIMI I FAMILJES

  ROLI DHE RËNDËSIA E FAMILJES
 
  RUAJTJA E FAMILJES

 

  DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË BRENDA FAMILJES

  1. Detyrat e bashkëshortëve ndaj njëri-tjetrit
 
  2. Detyrat e prindërve ndaj fëmijëve
 
  3. Detyrat e fëmijëve ndaj prindërve

  4. Detyrat e fëmijëve ndaj njëri-tjetrit

 
  DISA KËSHILLA PRAKTIKE PËR NJË FAMILJE TË LUMTUR

  1. Duro dhe ki mirëkuptim për tjetrin!

  2. Mos u bëj gjurmues, por mbulues!

  3. Mendo edhe për tjetrin!

  4. Ji i kënaqur me atë që ke!

  5. Zgjidhi fjalët e dashurisë!

  6. Mos e ftoh burrin nga familja e tij!

  7. Në familje krijo konceptin “ne”!

  8. Kanalet e komunikimit mbaji hapur!

  9. Gjithçka në jetë ndaje me tjetrin!

 10. Shkoja tjetrit në dashuri!

 
  LITERATURA