Përmbledhjet e haditheve në gjuhën arabePër ju që e njihni gjuhën arabe!

Ju ofrojmë web faqen e Këshillit të Lartë për çështje Islame pranë Ministrisë së Evkafeve në Republikën Arabe të Egjiptit, ku do të mund të gjeni përmbledhjet e haditheve, si më poshtë:

1. Programi (software): Enciklopedia e haditheve fisnike të përmbledhura nga Buhariu, Muslimi, Maliku, Ahmedi dhe Bejhekiu, me sqarim të kuptimeve të njësive të 120 mijë haditheve fisnike.

2.
Programi (software): Enciklopedia e haditheve fisnike me indekse dhe përmbledhje të indekseve të isnadit dhe të teksteve të haditheve për përmbledhjet e Buhariut, Muslimit, Ebu Davudit, Tirmidhiut, Nesaiut, Ibni Maxhes, Malikut, Ahmedit, Darimiut, Darekutnit.