Bota e tanishme është botë moderne, bashkëkohore. Përparimi njerëzor është evident në të gjitha lëmenjtë: kimi, fizikë, biologji, teknologji e sidomos janë të theksuara arritje në lëmin e mjekësisë.

Hixhreti i muslimanëve nga Meka në Medinë konsiderohet ndër ngjarjet më të mëdha dhe më të rëndësishme në historinë islame në përgjithësi, që bëri ndryshime të thella edhe në historinë botërore.

Eutanazia është temë e cila në vazhdimësi gjatë historisë ka nxitur diskutime kontraverze. Cështjet mbi vdekjen ecin paralelisht me çështjet mbi jetën. Vdekja është fakt jetësor, dhe nuk paraqet asgjë më shumë se sa fundi i jetës.

Përkufizimi, A. Llojet e agjërimit, B. Kushtet e agjërimit, C. Mustehabet e agjërimit (Çka është mirë të bëjë agjëruesi), D. Çka është e çka nuk është mekruh (e papëlqyeshme) për agjëruesin, E. Çka e prish dhe çka nuk e prish agjërimin, F. Cilat janë arsyet që na lejojnë të mos agjërojmë në Ramazan...

Agjërimi në Islam është një nga ritet fetare islame. Agjërimi në këtë muaj është nga kushtet elementare të islamit krahas shehadetit, i cili vërteton njishmërinë e Allahut xh.sh. dhe profetrinë e Muhamedit a.s. 4, falja e pesë namazëve të ditës, dhënia e zekatit dheshkuarja në haxh kush ka mundësi.

Nënkategoritë