Në një hadith që transmetohet nga Ebu Davudi ka thënë Muhammedi a.s.: “Nga mesi i robërve të Zotit ka disa njerëz që nuk janë as pejgamberë e as shehidë (dëshmorë), por të cilëve do t’ua kenë lakminë pejgamberët dhe dëshmorët për pozitën që nesër në botën tjetër do t’ua sigurojë Zoti i Madhërishëm”.

Tevhidi pohon se Zoti i vetëm e ka krijuar njeriun në formën më të mirë me qëllim që ta adhurojë e t’i shërbejë Atij. Prandaj, bindja ndaj Zotit dhe plotësimi i urdhrave të Tij përbëjnë  raison d’être-n e njeriut.

Elizabeth Dodswell thotë se "çështjet kryesore me të cilat sot ballafaqohet njerëzimi janë ato të moralit dhe të etikës". Si asnjëherë më parë, njerëzimi po përballet me sfida të shumta, me probleme të shkaktuara nga "çnjerëzimi i njeriut"...