Bashkësia e parë muslimane ka jetuar pranë Muhammedit a.s., i cili, njëkohësisht, ka qenë edhe pejgamber (i dërguar i Zotit) edhe burim referimi, autoriteti. Ai i ka drejtuar besimtarët, u është përgjigjur pyetje ve të tyre dhe, kështu, i ka qetësuar e zbutur mendjet dhe zemrat e tyre.

Ndarja në Ehlul-Hixhaz (banorët, dijetarët e Hixhazit-zonës Mekke/Medine) dhe Ehlul-Irak (banorët, dijetarët e Irakut) që mbështetej në dallueshmërinë e pozitës gjeografike dhe të mësuesve prej të cilëve ushqeheshin ata, qysh nga periudha e dytë e emevitëve, në masë të madhe e të përshkallëzuar, fillon të zhvillohet në një ndarje të mbështetur në metodologji (usul).