Te namazi i teravisë
 


Në fillim muezini e thërret ezanin, pastaj i falin 4 sunnet, 4 farz dhe 2 sunnet të mbrëmë
të jacisë si rregullisht, e pastaj kur çdokush i ka falur këto sunnete muezini lexon:

"Ala Rasulina salavat, All-llahumme sal-li ala Muhammedin ve ala ali Muhammed".

Bashkë me imamin lidhen në namazin e teravisë.

Kur imami jep selamin e parë
në krye të 4 rekateve, muezini bashkë me xhemat thonë:

"All-llahu ekberull-llahu ekber. La ilahe il-lall-llahu vall-llahu ekber. All-llahu ekberu ve lil-lahil hamd" (1 herë).

 

Mbasandej muezini më shpejt thotë:

"All-llahumme sal-li ala Muhammedin ve ala ali Muhammed" (lidhen në 4 rekatet tjera).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

selamin e dytë 1 herë lexohet bashkë me xhematin:

 

 

 

"All-llahu ekberull-llahu ekber. La ilahe il-lall-llahu vall-llahu ekber. All-llahu ekberu ve lil-lahil hamd" (1 herë).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mbasandej muezini më shpejt thotë:

 

 

 

 

 

 

"All-llahumme sal-li ala Muhammedin ve ala ali Muhammed" (lidhen në 4 rekatet tjera).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

selamin e tretë 1 herë lexohet bashkë me xhematin:

 

 

 

 

 

 

 

"All-llahu ekberull-llahu ekber. La ilahe il-lall-llahu vall-llahu ekber. All-llahu ekberu ve lil-lahil hamd" (1 herë).

 

 

 

 

 

 

Mbasandej muezini më shpejt thotë:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"All-llahumme sal-li ala Muhammedin ve ala ali Muhammed" (lidhen në 4 rekatet tjera).

 

 

 

 

 

selamin e katërt 1 herë lexohet bashkë me xhematin:

 

 

 

 

"All-llahumme sal-li ala sejjidina Muhammedinin Nebijjil ummijji ve ala alihi ve sahbihi ve sel-lim". 

 

 

 

 

 

 

Kur ta japë imami selamin e fundit, muezini lexon:

 

 

 

Eudhu bil-lahi minesh-shejtanir raxhim, Bismil-lahir Rahmanir Rahim

Shehru Ramadanel-ledhi unzile fihil Kur'an, Hudel-linn-
nasi ve bejjinatim minel huda vel furkan" 
(ose: 
Ve ma erselnake il-la rahmetel lil-
alemin)

Imami i ngren duart dhe e lexon duanë e taravisë. Kur ai e lëmon fytyrën, muezini thotë:

 

"Ve selamun alel murseline vel hamdu lil-lahi Rabbil alemin. 
All-llahumme sal-
li ala Muhammedin ve ala ali Muhammed".

Ngrihen në këmbë dhe lidhen për ta falë namazin e vitrit. 
Kur imami mbaron me këtë namaz dhe jep selam, muezini thotë sikurse mbas çdo namazi: 

 

 

"All-llahumme entes-selamu ve minkes-selamu tebarakte ja dhel xhelali vel ikram". 

Mbasandej vazhdon me tesbihët dhe duanë e namazit sikurse në namazin e rregullt të jacisë.

All-
llahu i pastë bërë kabull të gjitha ibadetet! Amin!