Dhikret pas namazit


Mbasi imami të japë selam, pra pas çdo namazi të falur me xhemat, muezini thotë:

 

"All-llahumme entes-selamu ve minkes-selamu tebarakte, ja dhel xhelali vel ikram".


 

 

Pastaj, nëse ka sunnet falen edhe ato e pastaj muezini thotë:

 

"Ala rasulina salavat..."

 

 

(Secili lexon në vete: "All-llahumme sal-li ala Muhammed...",
ose në disa xhami imami e lexon me zë edhe "Salatun tunxhiina", e cila është: 

 

 

 

 

 

 

 

"All-llahumme sal-li ala sej-jidina Muhammedin ve ala ali sej-jidina Muhammed, salaten tunxhina biha min xhemi'il ehvali vel-afat, ve takdi lena biha xhemi'al-haxhat, ve tutah-hiruna biha min xhemi'is-sejjiat, ve terfeuna biha 'indeke a'lederaxhat, ve tubel-liguna biha aksal-gajat min xhemi'il-hajrati fil-hajati ve ba'del-memat".

 

 

 

Pastaj muezini vazhdon duke lexuar:

 

 

 

 

"Subhanall-llahi vel hamdu lil-lahi ve la ilahe il-lall-llahu vall-llahu ekber. 
Ve la haule ve la kuvvete il-la bil-lahil alijjil adhim".


 

 

Secili pa zë e lexon: "Ajetul-kursijjen" ose "All-llahu la ilahe il-la hu..." (Ajeti 255 i sures el-Bekara):

 

 

 

 

E'udhu bil-lahi minesh-shejtanir-raxhim
Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim

 

“All-llahu laa ilahe il-la huve’l-hajjul-kajjum. La te`hudhuhu sinetun ve la neum. Lehu ma fis-semavati ve ma fi’l-Erd. Men dhel-ledhi jeshfe’u ‘indehu il-la bi idhnih. Ja`lemu ma bejne ejdiihim ve ma halfehum, ve la juhitune bi shej’im min `ilmihi il-la bima shaa’e. Vesi’a kursij-juhus-semavati ve’l-Erd, ve la je’uuduhu hifdhuhuma ve huve’l-`alijju’l-`adhim.” 

 


 

Pastaj muezini vazhdon:

 

 

"Ve huvel alijjul adhimu dhul xhelali vel xhemali Subhanall-llah" 
(secili thotë pa zë 33 herë "Subhanall-llah")

 

 

 

 

"Subhanel baki daimenil hamdu lil-lah" 

(33 herë "El-hamdu lil-lah")

 

 

 

 

 

"Rabbil alemine teala shanuhull-llahu ekber" 

(33 herë "All-llahu ekber")

 

 

 

 

 

"La ilahe il-lall-llahu vahdehu la sherike leh, lehul mulku ve lehul hamdu
ve huve ala kul-li shej'in kadir"

 

 

 

 

 

(Bëjmë duanë e namazit dhe kur imami përfundon duanë dhe e lëmon fytyrën, muezini thotë):

 

 

 

 

"Vel hamdu lil-lahi rabbil alemin el-fatihah".

 

 

 

 

 

 

 

Me kaq përfundon namazi dhe ikameti

 

 

 

 

 

Te namazi i sabahut dhe i jacisë në disa xhami muezini thotë vetëm: "Vel hamdu lil-lahi rabbil alemin..." e pastaj imami apo muezini e lexon "La jestevi..." (el-Hashr: 20-24) në namazin e sabahut dhe "Amener-rasulu..." (el-Bekara:285-286) në namazin e jacisë.