Pasi të falen sunnetet e para të namazit, pra para çdo farzi, muezini bën ikametin:

 

IKAMETI

 

 

 All-llahu ekberull-llahu ekber
All-llahu ekberull-llahu ekber

Esh-hedu el-la ilahe il-lall-llahu
Esh-hedu el-la ilahe il-lall-llah

Esh-hedu en-ne Muhammeder
Rasulull-llahi
Esh-hedu en-ne Muhammeder
Rasulull-llah

Hajje ales-salati
Hajje ales-salah

Hajje alel felahi
Hajje alel felah

Kad kametis-salatu 
Kad kametis-salah

All-llahu ekberull-llahu ekber
La ilahe il-lall-llah.