"All-llahumme Rabbe hadhihid-da'vetit-tammeh ve's-salatil kaimeh, ati Muhammedeni'l-vesilete ve'l-fadilete ve'd-deraxheter-rafii'ah veb'ath-hu mekamem-mahmudeni'l-ledhi ve'at-teh, inneke la tuhlifu'l-mii'ad".

Përkthimi:

"O All-
llahu im! Zot i kësaj thirrjeje të plotë dhe i namazit që afrohet! Jepi Muhammedit a.s. ndërmjetësimin, vlerën dhe shkallën e lartë dhe dërgoje atë në vendin e lavdëruar që Ti ia ke premtuar. Ti, vërtet, nuk e thyen premtimin!".