Mënyra praktike e faljes së namazit

 

Për fëmijët dhe për ata që akoma kanë problem me mënyrën e faljes së namazit, ky është një libër shumë i përshtatshëm dhe praktik. Në të do të gjeni në hollësi me anë të fotografive për secilin namaz formën se si falet ai.

 

Punimi është në formatin PDF: Klikoni këtu.


Kurse më poshtë keni mundësi të shikoni videot për faljen e secilit namaz ditor veç e veç.

 

 

2 sunnetët e sabahut

 

 

2 farzet e sabahut

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

4 sunnetët e parë të drekës

 

 

4 farzet e drekës

 

 

2 sunnetët e fundit të drekës

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

4 sunnetët e ikindisë

 

4 farzet e ikindisë

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

3 farzet e akshamit

 

2 sunnetët e akshamit

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

4 sunnetët e parë të jacisë

 

4 farzet e jacisë

 

2 sunnetët e fundit të jacisë

 

3 namazi i vitrit

 

 


Burimi i videove: www.namazi.eu