Në shekullin e XXI jemi dëshmitarë të sukseseve të jashtëzakonshme në teknologji dhe në të arriturat dhe zbulimet kozmike. Përpjekjet për hulumtime të thella po bëhen në çdo vend, kurse eksperimentet e këtij lloji në Zvicër rreth gjetjes së zanafillës së universit, që kulmuan në shtator e pas të vitit 2008...

Në thelbin e përvojës fetare qëndron Zoti. Shehâdeti (pranimi i besimit islam; dëshmimi se nuk ka zot tjetër pos All-llahut xh.sh. dhe se Muhammedi a.s. është i dërguari i Tij; dëshmia) nënkupton se nuk ka zot tjetër pos All-llahut xh.sh. Emri i Tij “All-llah” që thjeshtë nënkupton Zotin...

Çështja e kelamit është e gjerë dhe përfshin shumë tema. Në pajtim me këtë, përgjigjja ortodokse (besimdrejte) për kelamin është e ngarkuar dhe diversitive. Që të përqendrohemi në vetë thelbin e përgjigjes ortodokse, metodologjinë dhe synimet e tij...

AKAIDI dhe KELAMI
Tekst mësimor për shkollat e mesme fetare


Ky është një tekst i përpiluar nga një grup autorësh dhe ka të bëjë me shkencën e akaidit dhe kelamit. Është i destinuar për shkollat e mesme fetare islame (medresetë). Përkthyes nga turqishtja është Dr. Mithat Hoxha. Për publikim na ka dërguar Mr. Nasir Rexhepi, koordinator në Degën e shtrirë të Medresesë "Isa Beu" në Shtip të RM.

Shkarkojeni librin në PDF ose Word.

 

Çështja e burimeve të dijes është njëri ndër problemet themelore të teorisë së dijes, epistemiologjisë. Çdo teori e dijes duhet të përgjigjet në pyetjet: me anë të çkahit arrihet dija, si lind (krijohet) dhe cilat janë burimet e saj?