"Shtatë grupet e njerëzve nën hijen e All-llahut xh.sh."

 

 

 

"1. - Imami (udhëheqësi) i drejtë - nën hijen e All-llahut xh.sh."

 

 

"2. - Një i ri që rritet dhe edukohet me ibadet"