Kryesia e xhamisë

 

1.     Faredin Xhaferi – kryetar

2.     Shaban Rakipi - nënkryetar

3.     Abdilamit Amiti - arkëtar

4.     Pajazit Kasami – zv. arkëtar

5.     Besir Halili - sekretar

6.     Ramis Sallai - zv. sekretar

7.     Rami Alili - kontabilist

8.     Alifekri Murati – anëtar kryesie

9.     Kerim Nuredini – anëtar kryesie

10.  Rehan Neziri - imam, anëtar konsultativ