Kryesia e xhamisë

 

1.     Faredin Xhaferi – kryetar

2.     Pajazit Pajaziti – nënkryetar

3.     Besir Alili - nënkryetar

4.     Shaban Rakipi - arkëtar

5.     Shevket Muharemi – sekretar

6.     Rami Alili - kontabilist

7.     Pajazit Kasami – anëtar kryesie

8.     Abdilamit Amiti – anëtar kryesie

9.     Neshat Odai – anëtar kryesie

10.    Halil Veseli – anëtar kryesie

11.    Arben Bajrami – anëtar kryesie

12.    Kerim Nuredini – anëtar kryesie

13.    Asim Dauti – anëtar kryesie

14.    Rehan Neziri - imam, anëtar konsultativ