Ikameti - Xhamia 'Hëna e re' në Kreuzlingen, Zvicër

Kërko
Shko te përmbajtja

Menyja kryesore

Ikameti


Pasi të falen sunnetet e para të namazit, pra para çdo farzi, muezini bën ikametin:


IKAMETIAll-llahu ekberull-llahu ekber
All-llahu ekberull-llahu ekber

Esh-hedu el-la ilahe il-lall-llahu
Esh-hedu el-la ilahe il-lall-llah

Esh-hedu en-ne Muhammeder
Rasulull-llahi
Esh-hedu en-ne Muhammeder
Rasulull-llah

Hajje ales-salati
Hajje ales-salah

Hajje alel felahi
Hajje alel felah

Kad kametis-salatu
Kad kametis-salah

All-llahu ekberull-llahu ekber
La ilahe il-lall-llah.

 
 
 
 
Aktualizuar më: 11.02.2013
info@el-hikmeh.net
|