Për herë të tretë …


Më 19 shkurt 2017, e diel, pas namazit të drekës, në xhaminë tonë “Hëna e re” në Kreuzlingen u mbajt një program me rastin e përmbylljes së leximit të Kur’anit (hatmes) nga ana e 12 grave në mësimin fetar të organizuar vetëm për gra të rritura pranë mektebit të xhamisë sonë, nën kujdesin e mualimes Ibadete Neziri.

Gratë që e përfunduan hatmen ishin:

 1.  Besime Omeri

 2.  Emsale Iljazi

 3.  Fatime Sinani

 4.  Hatije Asipi (hatmeja e dytë)

 5.  Haxhije Kastrati (hatmeja e dytë)

 6.  Mirije Rexhepi

 7.  Razije Emini (hatmeja e dytë)

 8.  Rexhije Pajaziti

 9.  Sahide Pajaziti

10. Shenur Iseni

11. Xhezmije Beluli

12. Zulkeflije Nuredini


Programi filloi me fjalën përshëndetëse të mualimes, e cila foli për vullnetin dhe suksesin e këtyre grave në mësimin e Kur’anit fisnik; për rëndësinë e mësimit të këtij Libri të shenjtë duke e mbështetur me ajete dhe hadithe të Pejgamberit a.s. si dhe për gatishmërinë e saj për të vazhduar me këtë mësim apo kurs edhe me të gjitha ato gra të tjera që kanë interesim për këtë.

Pastaj fjalë përshëndetëse pati edhe kryetarja e Forumit të Grave Muslimane pranë xhamisë sonë znj. Zulkefije Nuredini, e cila ndër të tjera i uroi gratë që kishin kryer hatmn si dhe mualimen për kontributin e saj në mësimin e Kur’anit për gratë e rritura.

Më pas gratë që kishin bërë hatmen e lexuan suren Jasin, poezi dhe ilahije të ndryshme si dhe 10 suret e fundit të Kur’anit duke u përmbyllur me duanë e hatmes që u bë nga ana e mualimes.

Pastaj programi vazhdoi me ndarjen e diplomave si dhe të dhuratave nga ana e xhamisë për gratë që e kishin mbaruar hatmen.

Më në fund, gratë që kishin kryer hatmen shtruan ëmbëlsira nga më të ndryshmet për afro 200 gratë e pranishme në këtë manifestim.