Si quhet sureja e 36-të e Kur'anit fisnik?

Saffat

Jasin

Fatir

Merjem