Kuizi - 4

Nr: 1/10
Pyetja: "Bismil-lahir-rahmanir-rahim" do të thotë ...?