Pas 16 kutive më poshtë fshihen 16 foto çifte.
Ju duhet t'i zbuloni dy nga dy dhe t'i gjeni të njëjtat.
Me 
Start  mund të filloni, me Stop mund ta ndërprisni,

me LEVEL mund ta zgjidhni nivelin e shpejtësisë,
me 
PLAY TIMER matet koha sa zgjat loja,
ATTEMPS tregon sa herë keni shtypur dy butona
FOUND tregon se sa foto çifte keni gjetur.
Highscore tregon rezultatin.