Mësimi nr. 1

Alfabeti i gjuhës arabe
Alfabeti i gjuhës arabe ka gjithsej 28 shkronja (harfa). Leximi dhe shkrimi i tyre bëhet nga e djathta në të majtë.

Nuk ka shkronja të mëdha e të vogla, por shumica e tyre kanë forma të ndryshme, varësisht nga vendi që zënë brenda fjalës. Pra e njëjta shkronjë ndryshe shkruhet veç, ndryshe shkruhet në filim të fjalës, ndryshe në mes dhe ndryshe në fund të fjalës.

Të gjitha shkronjat e gjuhës arabe vlejnë për bashkëtingëlloret (konsonantet), pra nuk ka shkronja të veçanta për zanoret (vokalet). Zanoret shënohen me anë të disa shenjave që quhen "hareke" (shumësi: "harekat").

Sa i takon shqiptimit ose artikulimit të shkronjave arabe, ato ndahen në "të buta" dhe në "të forta".

Shkronjat e buta janë:
ا , ب , ت , ث , ج , د ,  ذ , ز , س , ش , ف , ك , ل , م , ن , و , ه , ي

Shkronjat e forta janë: ح , خ , ص , ض , ط , ظ , ع , غ , ق

Shkronja e veçantë (me fet'hah dhe dammeh lexohet fortë, kurse me kesrah lexohet butë) është: ر


Për të dëgjuar mënyrën se si shqiptohen shkronjat arabe, klikoni mbi secilën shkronjë në tabelën më poshtë:

 

 

Shko te përmbajtja