Mësimi nr. 5


Tenvini (Dyfishimi)


 Zanoret e shkurtëra ( e, i dhe u ) pranojnë dyfishim. Ky dyfishim quhet tenvin.

Kur dy pjesëza të pjerrëta (gjegjësisht dy fet'hah) ndodhen mbi një shkronjë të butë, ajo lexohet me en, ndërsa kur ndodhen mbi një shkronjë të fortë, lexohen me an.

Kur dy pjesëza të pjerrëta (gjegjësisht dy kesrah) ndodhen nën një shkronjë, ajo lexohet me in.

Kur dy shenja të zanores "u" (gjegjësisht dy dammeh) ndodhen mbi një shkronjë, ajo lexohet me un.


Vërejtje: Në të shumtën e rasteve tenvini en (an) shkruhet bashkë me elifin (
ا ).

 

 

Shko te përmbajtja