Mësimi nr. 2.3


Harekeja "Dammeh" ose zanorja e shkurtër "u"


 

Harekeja ose zanorja dammeh është një ( و ) e pjerrët që vihet mbi shkronja dhe bën që shkronjat të lexohen me "u".

 

 

 

* shkrimi i "elifit" pas shkronjës و është për të treguar se folja është në shumës.
Mirëpo gjatë leximit ky "elif" nuk lexohet.

 

Shko te përmbajtja