Mësimi nr. 2


Hareket
(Zanoret e shkurtëra ose vokalet)

 Hareket (zanoret e shkurtëra) janë tri:


1.
Fet'hah - shënohet me një vizë të pjerrët mbi shkronjë dhe shkronjën e lexojmë me "e" të skurtër.

2.
Kesrah - Mësimi 2.2 - Kesrah / zanorja e shkurtër "i" - shënohet me një vizë gjithashtu të pjerrët që vihet nën shkronjë dhe atë e lexojmë me "i" të shkurtër.

3.
Dammeh - Mësimi 2.3 - Dammeh / zanorja e shkurtër "u" - shënohet me një shenjë si  ( و ) të pjerrët që vihet mbi shkronjë dhe ajo lexohet me "u" të shkurtër.

 

 

Shko te përmbajtja