Këtu më poshtë keni listën e duave të cilat mësohen në fillim në mektebin tonë.
Janë dua dhe sure të shkurtëra andaj edhe
ju i keni mësuar disa prej tyre qysh në familje.
Për të dëgjuar se si lexohen këto dua e sure ju mund ta bëni këtë duke klikuar te ikona MP3 në fillim të çdo sureje.

 

 

Subhaneke

Shkarko dhe dëgjo këtë lutje në mp3

"Subhanekell-llahumme ve bihamdike ve tebarakesmuke
ve te’ala xhedduke ve la ilahe gajruke."


" Lavdërimi të takon Ty, o Zoti im! Ty të takon çdo falënderim! I lartësuar është emri Yt!
E paarritshme është madhëria Jote! Pos Teje s'ka zot tjetër"

____________________________________________________

 

Kaptina 112: el-Ihlas

Shkarko dhe dëgjo këtë sure në mp3

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim
"Kul huvall-llahu ehad. All-llahus-samed. Lem jelid ve lem juled. Ve lem jekul-lehu kufuven ehad."

 

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

112:1. Thuaj: Ai, All-llahu është Një!
112:2. All-llahu është Ai që çdo krijesë i drejtohet (i mbështetet) për çdo nevojë.
112:3. As s'ka lindur kë, as nuk është i lindur.
112:4. Dhe Atij askush nuk i është i barabartë.

_______________________________________________________

 

Kaptina 108: el-Keuther

Shkarko dhe dëgjo këtë sure në mp3

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim
"Inna a'ëtajnakel-keuther. Fe sal-li li Rabbike ven-har. Inne shanieke huvel-ebter."


Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

108:1. Ne, vërtet, të dhamë ty shumë të mira.
108:2. Andaj, ti falu dhe pre kurban për hir të Zotit tënd!
108:3. E, s'ka dyshim se urrejtësi yt është farësosur.

_____________________________________________________

 

All-llahumme sal-li ala ...

Shkarko dhe dëgjo këtë lutje në mp3

"All-llahumme sal-li  ‘ala Muhammedin ve  ‘ala ali Muhammed, kema sal-lejte  ‘ala Ibrahime ve  ‘ala ali Ibrahime inneke hamidum-mexhid " .

"O Zoti im, nderoje Muhammedin dhe familjen e tij, siç e nderove Ibrahimin dhe familjen e tij!  Me të vërtetë, Ti je i lavdëruar dhe i lartësuar!"

 

_______________________________________________________

 

All-llahumme barik ala ...

Shkarko dhe dëgjo këtë lutje në mp3

"All-llahumme barik ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, kema barakte  ‘ala Ibrahime ve  ‘ala ali Ibrahime inneke hamidum-mexhid " .

"O Zoti im, bekoje Muhammedin dhe familjen e tij, siç e bekove Ibrahimin dhe familjen e tij!  Me të vërtetë, Ti je i lavdëruar dhe i lartësuar!"

 

_________________________________________________

 

Rabbena atina ...

Shkarko dhe dëgjo këtë lutje në mp3

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim
"Rabbena atina fid-dunja haseneten ve fil-ahirati haseneten ve kina adhabennar".


"O Zoti ynë, na jep të mira në këtë botë, po të mira edhe në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i Xhehennemit!"

__________________________________________

 

Rabbenag-firli ...

Shkarko dhe dëgjo këtë lutje në mp3

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim
"Rabbenagfirlii ve li validejje ve lil mu’minine jeume jekumul hisab".


"O Zoti ynë, më fal (gabimet) mua, prindërve të mi dhe të gjithë besimtarëve ditën kur jepet llogaria!"

 

 

Shko te lista e duave - lutjeve