Çështja e globalizimit në pesëmbëdhjetë vitet e fundit ka formuar një bosht themelor për një numër të madh të takimeve e konferencave intelektuale e kulturore si dhe të dhjetëra veprave, studimeve e hulumtimeve shkencore. Ajo çka ka rezultuar prej tyre është se globalizimi paraqet një sfidë...

Farabiu (Ebu Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluk) i lindur në krahinën Farab të Turkistanit më 870 dhe i vdekur në Damask rreth vitit 950, ka qenë ndër filozofët dhe mendimtarët e mëdhenj islamë që në botën latine të Mesjetës është njohur me emrin Alfarabius apo Avennasar.

Kjo broshurë përbën njërin kapitull të punimit tim të magjistraturës të titulluar “JETA SHOQËRORE DHE FETARE NË TETOVË DHE RRETHINË” të mbrojtur në Universitetin Uludağ të Turqisë në tetor të vitit 2000 nga lënda e Sociologjisë së religjionit.

Përse familja? Përse nëpër rrugët kryesore të qyteteve shqiptare muslimane kanë filluar të ngjiten pankarta të mëdha me fotografinë e një foshnje ku shkruan “DUA FAMILJE”? Përse nëpër vendet ku banojnë shqiptarët muslimanë janë hapur lokale ku veprojnë...

Dr. Ali Sheriati

Mendimtari, ideologu dhe sociologu iranian Ali Sheriati historinë, historinë e filozofisë, fenë, sheriatin dhe sociologjinë çdoherë i ka analizuar nga këndi i qëndrimit monoteist. Kështu është arritur që monoteizmi të jetë baza e historisë së filozofisë që e ndriçon historinë e njerëzimit dhe bazë e qëndrimit mendimtar dhe ideologjik që e ndriçon ardhmërinë e asaj historie. (lexo më tepër...)