Dr. Ismail Raxhi el-Faruki

 

Tevhidi dhe rendi politik

 

Vizioni i ummetit është një, të tilla janë edhe ndjenjat a vullneti si dhe veprimi i tij. Ekziston një konsensus në mendimin, vendimin, qëndrimin, karakterin dhe armët e anëtarëve të ummetit. Ummeti është një rend njerëzish i përbërë prej një konsensusi trepalësh: mendjes, zemrës dhe armëve. Ai është një vëllazëri universale e cila nuk njeh as identitetin racor, as atë etnik. Sipas tij, të gjithë njerëzit janë një dhe vlerësohen vetëm sipas përkushtimit e devotshmërisë. Në qoftë se ndonjëri prej anëtarëve të tij fiton dituri, fuqi, ushqim e rehati, detyrë e tij është që këtë ta ndajë me të tjerët. Nëse ndonjëri arrinë mirëqenie, sukses apo përparim, është detyrë e tij t’u ndihmojë të tjerëve që edhe ata t’i arrijnë të njëjtat.


Ky është kapitulli X i librit Tevhidi – implikimet e tij mbi mendimin dhe jetën (Al-Tawhid – Ist Implications for Thought and Life) të autorit Ismail Raxhi el-Faruki, përkth. Rejhan Neziri, bot. Logos-A, Shkup, 2006.

Lexo tekstin e plotë në PDF .