Dr. Ismail R. el-Faruki
 

Tevhidi dhe parimi i ummetit *

 

Termi ummet nuk është i përkthyeshëm dhe, për këtë arsye, duhet të përdoret në trajtën e tij origjinale islame, arabe. Ai nuk është sinonim as i "popullit", as i "kombit" e as i "shtetit", shprehje këto që gjithnjë janë të determinuara ose nga raca, gjeografia, gjuha dhe historia, ose nga ndonjë kombinim i të gjitha këtyre. Nga ana tjetër, ummeti është tejvendor (translokal), që aspak nuk determinohet nga faktorë gjeografikë.

* Ky është kapitulli VIII i librit Tevhidi -
Implikimet e tij për mendimin dhe jetën, të autorit Dr. Ismail Raxhi el-Faruki, nga anglishtja përktheu Mr. Rejhan Neziri, bot. Logos-A, Shkup, 2006.

Lexo artikullin e plotë në PDF .