Dr. Ismail Raxhi el-Faruki


Rendi shoqëror në Islam

 

Në dimensionin e tij shoqëror Islami është absolutisht i vetëm  dhe unik midis feve dhe qytetërimeve të cilat i ka njohur bota. Përkundër feve të tjera botërore, Islami fenë e përkufizon si vetë çështje të jetës, si vetë lëndë të hapësirës-kohës, si vetë proces të historisë - të cilën ai e shpall të dëlirë, të mirë dhe të dëshirueshme në vetvete, sepse është krijesë, dhuratë e Zotit. Vetë çështjen e jetës, vetë lëndën e hapësirës-kohës, vetë procesin historik - të gjitha këto - Islami i shpall elemente përbërëse të fesë.

Lexo artikullin e plotë në PDF .


Ky është kapitulli VII i librit Tevhidi -
Implikimet e tij për mendimin dhe jetën, të autorit  Dr. Ismail Raxhi el-Faruki, nga anglishtja përktheu Mr. Rejhan Neziri, bot. Logos-A, Shkup, 2006.