Mr. Rejhan Neziri

 

Jeta fetare në Tetovë dhe rrethinë

 

HYRJE

Falënderimi i takon All-llahut xh. sh., Krijuesit të botëve; përshëndetjet qofshin mbi Muhammedin a.s., familjen e tij të ndershme dhe shokët e tij besnikë.

Kjo broshurë përbën njërin kapitull të punimit tim të magjistraturës të titulluar “JETA SHOQËRORE DHE FETARE NË TETOVË DHE RRETHINË” të mbrojtur në Universitetin Uludağ të Turqisë në tetor të vitit 2000 nga lënda e Sociologjisë së religjionit. Punimi është një studim monografik për jetën shoqërore dhe fetare në Tetovë dhe rethinë duke u mbështetur në të dhëna të besueshme lidhur me terrenin në fjalë dhe duke përdorur metoda të mirëfillta shkencore sociologjike. Punimi në fjalë përbëhet prej pesë kapitujve: 1) Pozita gjeografike e Tetovës me rrethinë dhe historia e saj, 2) Jeta familjare, 3) Jeta shoqërore (sociale), 4) Jeta fetare, dhe 5) Jeta ekonomike.

Duke qenë se për momentin nuk ekziston mundësia për botimin e tërësishëm të gjithë këtij punimi, e shoh të arsyeshme që, me disa përshtatje të reja e të domosdoshme, së paku lexuesit t’ia ofroj vetëm njërin kapitull të këtij studimi, pra, atë që ka të bëjë me jetën fetare në Tetovë dhe rrethinë, ku në fillim jepet një përkufizim i përgjithshëm për fenë dhe vështirësitë që hasen gjatë përkufizimit të nocionit fe nga aspekti sociologjik; pastaj shtjellohet religjioziteti (fetarësia) dhe matja e intensitetit të tij në këtë terren; faktorët që ndikojnë në ngritjen dhe shtrirjen e ndjenjave fetare të banorëve të kësaj ane; bestytnitë apo besimet e kota të përhapura ndër popullatën e këtij rrethi...

Qëllimi ynë në këtë punim është që sa më drejtë e sa më realisht ta përshkruajmë jetën fetare në Tetovë e rrethinë e jo të japim ndonjë gjykim vlerësues lidhur me mënyrën se sa drejtë apo sa shtrembër, sa mirë apo sa keq dhe si duhet të aplikohet feja ndër popullatën e këtij vendi.

Mundi prej nesh, kurse rezultati është prej All-llahut xh.sh.!

 

Lexo broshurën e plotë në PDF.