Amir Xheladini
Imam në Leverkusen të Gjermanisë


 

Identiteti i migrantit shqiptar dhe integrimi i tij në Gjermani, me theks të veҫantë në qytetin e Leverkusenit

 

Shikuar nga perspektiva e ruajtjes, mbrojtjes dhe zhvillimit të identitetit kombëtar dhe fetar në shoqëritë multikulturore të kohës aktuale, shihet se studimet në këtë fushë janë ende në etapë eksperimentale. Diferencimet kulturore gjatë kësaj etape hasin në vështirësi të konsiderueshme gjatë realizimit praktik të tyre. Zhvillimit shoqëror të vendeve perëndimore të Evropës posaçërisht në Gjermani, i kontribuon pa dyshim edhe historia, kultura, qytetërimi dhe tradita të cilën e sjellin migrantët...


Punimi në fjalë është tezë magjistrature e autorit.

Lexoni tekstin e plotë në
PDF.