Ali F. Iljazi
 

Një jehudi nga Shami i cili kishte studiuar Teuratin, Inxhilin, Zeburin dhe Suhufet e pejgamberëve dhe ishte njohur gjerësisht me argumentet e tyre, erdhi te sahabët e Pejgamberit s.a.v.s (i cili kishte kaluar nga kjo botë) në mesin e të cilëve ishte Ali ibn Ebi Talibi, Ibn Abbasi, Ibn Mes’udi, Seid El-Xhuheni r.a dhe tha: “O ummet i Muhammedit, nuk keni lënë asnjë shkallë dhe fadilet të pejgamberëve të mëparshëm, e që nuk ja keni përshkruar Pejgamberit tuaj, andaj kush do të më përgjigjet prej jush në pyetjet që do t’u parashtroj?”

 

Lexo artikullin e plotë në PDF.