Si çdo libër tjetër fetar, edhe Kur’ani, me gjuhën e tij, me ajetet apo vargjet e tij, u drejtohet njerëzve të kategorive të ndryshme të zhvillimit intelektual, emocional dhe estetik për ta shprehur Vullnetin e Zotit. Kur’ani e ka parasysh ngritjen e vetëdijes së gjithmbarshme të njerëzimit, prandaj edhe u drejtohet atyre me nivele dhe stile të ndryshme komunikimi.

Çdokush që tanimë e ka vizituar së paku një web faqe selefiste, ai duhet ta ketë kuptuar rëndësinë e “metodës” (menhexh sh. menahixh) në selefizëm. Me këtë nënkuptohet një shprehje e cila shënon zbatimin praktik të parimeve të besimit në fusha të ndryshme të jetës. Në artikullin e tij udhërrëfyes dhe tejet efektiv lidhur me selefizmin hulumtuesi Quintan Wiktorowicz bën dallimin e selefistëve ...

Ndjenja se unë e dua të mirën, të bukurën, të dobishmen kurse të tjerëve u mungon kjo, se unë e dua Islamin dhe muslimanët kurse të tjerët jo, se unë punoj për Islam e të tjerët flenë, se unë dua ta korrigjoj të keqen, madje edhe botën, kurse të tjerët vetëm se e ndotin...

Kur nuk mund të shpjegoni diçka që nuk e kuptoni, shpalleni atë si të rastësishme: me këtë keni thënë se dukuria të cilën e shpjegoni i shmanget arsyes njerëzore dhe qëndron jashtë ligjeve të njohura për të, por se është reale. Kështu është zbuluar rastësia si shpjegim për të pakuptueshmen...

Kjo kohë është sërish kohë vendimi. Një utopi, si duket, përfundoi, ndërsa para nesh qëndron një zgjedhje e re e madhe, por edhe një pyetje akoma më e madhe: si të ndërtohet shoqëria sipas masës së njeriut? Pragmatizëm apo vizion? Nuk ka dyshim, nevojitet zgjidhje pragmatike e krizës së tashme...