Në çfarë do të ishte gjatë përgatitjes së imamit - hatibit poenta? Në diturinë nga shpjegimi i Kur'anit, hadithit, në interpretimet moderne, disiplinat klasike, në profilin shkencor, mjeshtëritë imameske, formimin e karakterit, zhvillimin e aftësive oratorike.

Sureja e 97-të e Kur'anit fisnik bart emrin el-Kadr, që derivohet nga ajeti i parë i saj. Fjala "kadr" përmban dy kuptime kryesore: 1. përcaktim, vendim, dhe 2. madhështi, nder, vlerë. Sipas kuptimit të parë i bie që në këtë natë Zoti i njofton melekët për vendimet e Tij të paracaktuara qysh në ezel...

Njeriu në makro dhe mikroplan paraqet qendrën rreth të cilës  rrotullohet gjithçka. Ai  është i vetmi në gjendje  ta vështrojë botën, ta kuptojë atë dhe ta ndryshojë në aspekt pozitiv apo negativ. E bënë këtë për arsye se tek ai janë të qëndisura dy botë; spiritualja dhe materialja.

Kur’ani e ka vendin qendror në islam. Ai është ligjërim i amshueshëm dhe Fjalë e amshueshme, i cili iu shpall Pejgamberit Muhammed a.s., e të cilin për këtë detyrë e zgjodhi vetë Allahu i madhërishëm. 

Situata religjioze në botën e sodit karakterizohet me dy pika ekstremisht të kundërta me njëra tjetrën: nga njëra anë radikalizmi dhe fanatizmi luftarak- që nuk e ka për dert edhe vrasjen e njerëzve të pafajshëm në rrugë po edhe nëse i takojnë relgjionit të njëjtë, ndërsa nga ana tjetër neglizhenca fetare...