Rejhan Neziri

 
A i njeh Islami të drejtat e njeriut të miratuara ndërkombëtarisht? A zotëron njeriu personalitetin e tij apo është thjesht një numër brenda shoqërisë? Është ai zot i vetvetes apo rob i Zotit? Rob i fatit apo predestinimit të tij? A zotëron njeriu sipas mësimit islam “dinjitetin” e tij? Nëse po, çfarë përfshinë ai dhe çfarë impakti ka në jetën fetare, etike dhe juridike? Është dinjiteti i njeriut diçka që përftohet me besim (iman) dhe vepra të mira apo mbetet konstant dhe pjesë e pandashme e qenies njerëzore? Me mosbesim (kufr) dhe me mëkate dobësohet dhe humbet dinjiteti i njeriut, apo vazhdon që edhe mosbesimtari dhe mëkatari të kenë dinjitetin e vet... Këto janë vetëm disa nga pyetjet e shumta në këtë drejtim që na parashtrohen në takime të ndryshme me zviceranët, të cilat duam t’i trajtojmë në artikullin në vijim.

Lexoni tekstin e plotë në PDF.